Benevolen Asaz - Merci !

Jeudi 21 avril 2016

Benevolen Asaz - Merci !

De 14. Abrëll wor e klengt Fest fir 50. Benevolen e grousse Merci ze soen. Si hunn eis zënter Dezember d’läscht Joer bei verschiddenen Geleeënheeten (Wanteraktioun, Téistuff, am Courage…) gehollef. Si hu zënter Dezember, zesummen, iwwer 1000 Stonnen vun hirer Zäit fir Leit an Nout ginn.

Villmools Merci un dës generéis an ëmmer hëllefsbereet Benevoler !

Revenir à la liste des actualités