Iwwert 200 Maske fir Caritas Jeunes et Familles

Mardi 2 juin 2020

D'Membere vum Kiwanis Gëlle Fra hunn iwwert 200 Maske fir d'Mataarbechter vu Caritas Jeunes et Familles an d’Kanner déi an hire Strukture betreit ginn, gebitzt. E Grousse Merci fir dëse generéisen Don, den an dëse schwéieren Zäite wëllkomm ass.

Merci!

A travers la Caritas Corona-Helpline, les personnes qui ont du mal à faire leurs achats, payer leur loyer, leurs factures et leurs dettes et qui se sentent seules avec leurs problèmes, pourront trouver du soutien.

        

En savoir plus